Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1.Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

Wstęp

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im K. Miarki w Lędzinach stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej oraz FB zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do:

1) strony internetowej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach o nazwie sp1ledziny.edu.pl
2) adres Fanpage na portalu społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100085831513829

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 18.09.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 12.03.2021

Daty publikacji i aktualizacji FB

Data pierwszej publikacji: 14.09.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
  np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.

Strona internetowa zawiera następujące treści i funkcje:

 • Biuletyn Informacji Publicznej,
 • dane teleadresowe,
 • formularz kontaktowy,
 • deklarację dostępności,
 • dokumenty urzędowe,
 • stronę startową, nawigację, mapę strony, wyszukiwarkę,
 • dokumenty do pobrania,
 • informacje związane z bezpieczeństwem publicznym,
 • materiały multimedialne.

Dodatkowe udogodnienia:

 • Skróty klawiaturowe (można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki).
 • Powiększenie strony do 200% rozmiaru utrzymuje widoczność całości informacji.
 • Możliwa jest zmiana kontrastu tekstu w stosunku do tła.
 • Linki do stron zewnętrznych oraz plików do pobrania oznaczone są innym kolorem i zawierają informację o formacie dokumentu.

Treści niedostępne cyfrowo w portalu społecznościowym publikowane są w formie w pełni dostępnej cyfrowo na stronie internetowej szkoły (sp1ledziny.edu.pl).

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności. 
Koordynatorem ds. dostępności dla jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Miasta Lędziny, powołanym Zarządzeniem Burmistrza Miasta Lędziny nr 00503432/2020 z dn. 10.06.2020 r. jest Pan mgr Rafał Makosz.
Kontaktować można się pisząc wiadomość mailową na adres mailowy: organizacyjny@ledziny.pl , a także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 216 65 11 wew. 167.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Na niedotrzymanie terminów odpowiedzi oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowj z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach mieści się przy ul. Paderewskiego 5

1. Wejście na teren szkoły jest wolne od barier architektonicznych. Obszar w otoczeniu budynku jest dostosowany do poruszania się osób z problemami motorycznymi.
2. Szkoła posiada zadaszenie nad wejściem, chroniące przed opadami.
3. Zewnętrzne drzwi główne do budynku mają odpowiednią szerokość dla osób poruszających się na wózku.
4. Obsługa osób z niepełnosprawnością (w tym poruszających się na wózku) jest możliwa w sekretariacie szkoły na parterze.
5. Obiekt jest wielokondygnacyjny. Szkoła posiada urządzenie wspomagające poruszanie się po schodach – schodołazy. Dwie windy zapewniają dostępność do wszystkich kondygnacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
6. W korytarzach jest dostateczna przestrzeń (szerokość) pozwalająca na wygodną komunikację osób na wózkach. Nie występują obiekty mogące utrudniać komunikację.
7. Poręcze są zamontowane wzdłuż biegu schodów po obu ich stronach, pozwalają poruszać się w warunkach ograniczonej widoczności.
8. Drzwi i przegrody ogniowe i przeciw dymowe – dłuższe odcinki korytarzy są dzielone na strefy w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu i ognia.
9. W szkole jest możliwość zorganizowania holu/lobby wraz z punktem informacyjnym.
10. Drzwi posiadają czytelne oznaczenia z zachowaniem odpowiedniego kontrastu zarówno kolorystycznego, jak i dotykowego.
11. Toalety są dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami
12. Przed budynkiem planuje się wyznaczenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością. 
13. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

1. Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM), żaden pracownik nie zna polskiego języka migowego.
2. Drzwi wewnętrzne wymagają dużo siły w celu ich otwarcia

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono: 2023-03-24.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dane teleadresowe: Szkoła Podstawowa z O.I. nr 1 im. K. Miarki w Lędzinach
ul. Paderewskiego 5, 43-140 Lędziny
adres e-mail: spoi@ledziny.pl
nr tel.: 32 2167363