Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

Przewodniczący: Dagmara Spyra
Zastępca przewodniczącej: Wojciech Drab
Sekretarz: Anna Kołodziejczyk
Skarbnik: Agnieszka Kupczyk


Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa z O.I. Nr 1 w Lędzinach:
Konto: ING Bank Śląski S. A. numer: 53 1050 1070 1000 0024 2478 5273


REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Karola Miarki w Lędzinach

§ 1

Rada Rodziców jest niezależnym samorządnym przedstawicielstwem rodziców uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach.
Rada Rodziców działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, postanowień Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły
 3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły
 4. Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć trzech przedstawicieli rodziców (trójka klasowa) w klasie (oddziale)
 5. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady
 6. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców
 7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców

§ 2

Cele i zadania Rady Rodziców.

Do podstawowych celów i zadań Rady Rodziców należy występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Szkoły, a w szczególności:

 • pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji statutowych celów i zadań Szkoły,
 • inicjowanie i prowadzenie wszelkich działań sprzyjających partnerskim kontaktom pomiędzy rodzicami i nauczycielami, opartym na wzajemnym szacunku, otwartości, zaufaniu i wspólnej trosce o dobro uczniów,
 • występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły oraz do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły,
 • zatwierdzanie Programu Wychowawczego Szkoły,
 • zatwierdzanie Programu Profilaktyki,
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
 • wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy każdego zatrudnionego w szkole nauczyciela ( na podstawie art. 6 a ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela),
 • Sporządzanie i przedstawianie opinii przy dokonywaniu przez Dyrektora oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu- zgodnie z art. 9 c ust. 6 i 7 Karty Nauczyciela
 • przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydium Rady Rodziców,
 • przygotowanie i przeprowadzenie wyboru przedstawiciela rodziców do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,
 • ochrona zbiorowych praw rodziców i zapewnienie im rzeczywistego wpływu na działalność szkoły oraz partnerskiego, podmiotowego traktowania przez pozostałe organy szkoły,
 • gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i ustalanie zasad ich wydatkowania,
 • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
 • inne działania, których zamierzeniem jest dobro społeczności szkolnej.

§ 3

Skład i struktura organów Rady Rodziców oraz sposób ich powoływania.

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców jest zebranie rodziców danej klasy (oddziału).
 2. Zebranie rodziców poszczególnych klas ( oddziałów) wybiera spośród siebie Radę Oddziałową, która składa się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.
 3. Wybrani w wyborach tajnych przedstawiciele Rady Oddziałowej (po jednym przedstawicielu oddziału) tworzą Radę Rodziców.
 4. Organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady Rodziców jest Prezydium Rady Rodziców, które liczy od 5 do 7 osób, wybranych w wyborach jawnych na pierwszym ogólnym zebraniu Rady Rodziców, przy aprobacie 2/3 głosów ogólnego zebrania Rady Rodziców.
 5. Prezydium Rady Rodziców dokonuje wyboru spośród siebie: przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz pozostałych członków Prezydium.
 6. Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna, składająca się z trzech członków, wybranych przez zebranie ogólne Rady Rodziców w sposób określony w pkt. 4.

§ 4

 1. Zebranie ogólne Rady może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie jej kompetencji.

§ 5

 1. Kadencja Rady Rodziców trawa jeden rok szkolny.
 2. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły.
 3. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby, z głosem doradczym.

§ 6

 1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący Rady, z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek 1/3 Rad Oddziałowych lub Dyrektora Szkoły.
 2. Zebranie Rady zwołuje się co najmniej 1 raz na kwartał, w tym pierwsze we wrześniu każdego roku.
 3. O terminie i proponowanym porządku zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust.3, może być dokonane nie później na 1 dzień przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).
 5. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.
 6. Na wypadek braku quorum (minimalnej frekwencji) we wskazanym terminie zebrania, w zawiadomieniu, o jakim mowa w ust.5, może zostać wyznaczony drugi termin, nawet w tym samym dniu.

§ 7

Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, przy pomocy Prezydium.

§ 8

Projekt porządku zebrania Rady może być uzupełniany po otwarciu o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz na jednym zebraniu.

§ 9

 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Rady podejmowana jest bezwzględną większością głosów.
 3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomijane są głosy „wstrzymujące”.
 4. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”

§ 10

 1. Uchwały Rady, z zastrzeżeniem ust.3, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 2. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.
 3. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 4. W głosowaniu tajnym członkowie rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.

§ 11

 1. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi:
  1. co najmniej 50% członków Rady – w pierwszym terminie zebrania
  2. co najmniej 30% członków Rady – w drugim terminie zebrania
 2. Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po ½ pełnego składu.

§ 12

 1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
  1. numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminu zebrania, jeśli zebranie odbywało się w dwóch terminach,
  2. stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
  3. listę obecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym – jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
  4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  5. zatwierdzony porządek obrad,
  6. przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiotu zgłoszonych wniosków,
  7. oznaczenie (wskazanie numeru i przedmiotu) oraz treść podjętych uchwał,
  8. podopisy Przewodniczącego i protokolanta.
 3. Uchwały Rady numeruje się cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.
 4. Protokół sporządza Sekretarz Prezydium Rady Rodziców.

§ 13

 1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
  1. tytuł uchwały,
  2. podstawę prawną,
  3. tekst uchwały,
  4. podpis Przewodniczącego
 2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
  1. oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
  2. daty podjęcia uchwały,
  3. możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
 3. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały , a rozdziały w działy.

§ 14

 1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami.
  W ramach realizacji zadań Prezydium, w szczególności:
  1. pomaga w przygotowaniu projektu porządku zebrania Rady oraz projektów uchwał Rady,
  2. sporządza uchwały Rady,
  3. reprezentuje Radę Rodziców,
  4. bieżąco kieruje pracami Rady,
  5. podejmuje decyzje dotyczące działalności, zakresu i realizacji zadań finansowo- gospodarczych,
  6. składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Radą Rodziców.

§ 15

 1. Kadencja Prezydium jest równoznaczna z kadencją Rady Rodziców. W razie utraty członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, na najbliższym zebraniu Rady przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 2. Rada może odwołać Prezydium w całości i dokonać wyboru nowego Prezydium w przypadku, gdy do upływu kadencji pozostaje więcej niż 6 miesięcy. W przypadku, gdy do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy –dotychczasowe Prezydium pełnieni obowiązki do końca kadencji.
 3. Rada może odwołać poszczególnych członków Prezydium przed upływem kadencji. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.

§ 16

Do momentu wyboru Przewodniczącego pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium prowadzi dotychczasowy Przewodniczący albo wyznaczony przez niego, lub – w razie braku wyznaczenia – obecny na zebraniu Rady inny członek dotychczasowego Prezydium, a w innych przypadkach – Dyrektor.

§ 17

Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:

 1. Kieruje pracą Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w Regulaminie,
 2. Kieruje pracą Prezydium, w tym w szczególności:
  1. określa zasady współpracy i zadania pozostałych członków Prezydium,
  2. zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium,
  3. zwołuje zgromadzenie ogółu rodziców – z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezydium, Rady albo Dyrektora.

§ 18

 1. Posiedzenie Prezydium Przewodniczący zwołuje co najmniej raz na dwa miesiące.
 2. Z wnioskiem o zwołanie Prezydium może wystąpić Dyrektor.
 3. Przepisy § 6 ust.3-6 stosuje się odpowiednio.

§ 19

 1. Uchwały Prezydium podejmowane są przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w § 9 ust.3, § 10 oraz § 11 pkt 1 i pkt 2.
 2. Uchwały podjęte przez Prezydium są przedstawiane ogólnemu zebraniu Rady Rodziców na najbliższym posiedzeniu.

§ 20

Posiedzenia Prezydium protokołowane są z zachowaniem zasad określonych w § 12 ust.2 i ust.3. Uchwały Prezydium są numerowane w sposób odrębny od uchwał ogólnego zebrania Rady Rodziców.

§ 21

 1. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:
  1. prowadzenie całokształtu działalności kasowo -finansowej Rady
  2. organizowanie wspólnie ze Skarbnikami Rad Oddziałowych wpływów finansowych na działalność Rady,
  3. nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowych dochodów oraz prawidłową, celową i zgodną z przeznaczeniem realizacją wydatków,
  4. nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej,
  5. sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,
  6. składanie ustnych sprawozdań z działalności finansowej Rady

§ 22

 1. 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
  1. nadzór nad działalnością poszczególnych ogniw Rady,
  2. dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej Rady,
  3. przeprowadzanie doraźnych kontroli na wniosek przewodniczącego lub skarbnika, bądź na pisemny wniosek podpisany co najmniej przez 10 rodziców i przekazany przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej,
  4. składanie Radzie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami,
  5. przygotowanie sprawozdania ze swojej działalności i wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium odchodzącej Radzie Rodziców na koniec jej kadencji.
 2. Nie można łączyć funkcji członka Prezydium z funkcją w Komisji Rewizyjnej.

§ 23

Zasady wydatkowania funduszu Rady

 1. Fundusze tworzy się z dochodów osiąganych z własnej działalności, ze składek rodziców, z dotacji instytucji państwowych i od osób fizycznych, różnych organizacji oraz z innych źródeł.
 2. W działalności finansowo-gospodarczej obowiązują zasady celowego, oszczędnego i prawidłowego gospodarowania własnością społeczną.
 3. Wszelkie zamówienia, zlecenia, i inne dokumenty mające wpływ na stan przyszłych zobowiązań płatniczych wymagają uchwały Prezydium Rady Rodziców.
 4. Odpowiedzialnym z ramienia rodziców za całokształt działalności finansowo-gospodarczej jest Skarbnik. Do jego obowiązków należy m.in. (oprócz wymienionych w § 21):
  1. organizowanie wpływów finansowych
  2. czuwanie nad pełną i rytmiczną realizacją planowanych dochodów oraz nad prawidłowym, celowym, gospodarczym, oszczędnym oraz zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami dokonywaniem wydatków,
  3. czuwanie nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowej,
  4. składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz z wykonania planów finansowych.
 5. Przekazywanie czynności Skarbnika zarówno w okresie kadencji, jak i po jej zakończeniu powinno być dokonane protokolarnie z udziałem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej przez Komisję Rewizyjną.
 6. Do podejmowania pieniędzy z konta Funduszu Rady Rodziców upoważnieni są:
  1. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady
  2. Skarbnik Rady
 7. Kwoty podejmowanych pieniędzy oraz ich przeznaczenie określa Prezydium, w ramach zasad ustalonych przez Radę.
 8. Środki Funduszu przeznaczane są w szczególności na:
  1. Nagrody dla uczniów wyróżniających się w życiu szkolnym,
  2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc socjalną dla uczniów,
  3. Współfinansowanie zakupu pomocy szkolnych,
  4. Finansowanie innych celów wynikających z aktualnych potrzeb szkoły,
  5. Inne działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania społeczności szkolnej.
 9. Wysokość dobrowolnej składki ustala się w formie uchwały. Rodzice mogą zadeklarować świadczenia na rzecz szkoły w naturze lub robociźnie.
 10. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniem o przyznanie środków z Funduszu mogą składać:
  1. pedagog szkolny,
  2. dyrekcja szkoły,
  3. Samorząd Uczniowski
 11. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej jest roczny plan finansowy opracowywany na każdy rok szkolny.
 12. Otrzymane dotacje mogą być wydatkowane wyłącznie na cele uzgodnione z instytucją, która udzieliła dotacji.
 13. Obrót środkami Funduszu Rady odbywa się na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości, przy czym do ewidencji dochodów i wydatków służy uproszczona księga dochodów i wydatków. Wpisuje się do niej wszystkie operacje finansowe w porządku chronologicznym.
 14. Dowody księgowe stanowiące podstawę wypłaty powinny być sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez Przewodniczącego i Skarbnika.
 15. Ze środków Funduszu mogą być udzielane zaliczki. Rozliczenie zaliczek powinno nastąpić w terminie 30 dni od pobrania.
 16. Zakupione ze środków Rady przedmioty, materiały, pomoce naukowe przekazuje się szkole na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 24

 1. Rada może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu. Rozwiązanie Rady równoznaczne jest z rozwiązaniem Prezydium, które jednak pełni swoje obowiązki w zakresie dysponowania środkami Funduszu Rady, aż do wyboru następnej Rady.

§ 25

Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z prawem i zasadami współżycia społecznego.

§ 26

 1. Zmiana (nowelizacja) Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
 2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnianiu dotychczasowych przepisów.
 3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.
 4. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.