Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodniczący: Dagmara Spyra
Zastępca przewodniczącego: Wojciech Drab
Sekretarz: Katarzyna Mrowiec
Skarbnik: Artur Jonik
Członkowie: Karolina Brzezina, Wioleta Strauch

Komisja rewizyjna: Beniamin Makosz, Mykola Klivenko, Grażyna Ingram


Rada Rodziców – Szkoła Podstawowa z O.I. Nr 1 w Lędzinach:
Konto: ING Bank Śląski S. A. numer: 53 1050 1070 1000 0024 2478 5273


REGULAMIN RADY RODZICÓW przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Karola Miarki w LędzinachPobierz plik


REGULAMIN RADY RODZICÓW
przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Karola Miarki w Lędzinach

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach.
 2. Rada Rodziców działa na podstawie art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, postanowień Statutu Szkoły oraz niniejszego Regulaminu.
 3. Podstawowym terenem działania Rady Rodziców jest teren Szkoły. Rada Rodziców może podejmować działania również w innych miejscach, w których przebywają uczniowie Szkoły w trakcie realizacji przez Szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach
  2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły
  3. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły
  4. Radzie Oddziałowej – należy przez to rozumieć trzech przedstawicieli rodziców/opiekunów prawnych uczniów danej klasy (oddziału)
  5. Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Rodziców
  6. Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Rady Rodziców
  7. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin działalności Rady Rodziców

§ 2
Cele i zadania Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, jest społecznym organem władzy w szkole reprezentującym ogół rodziców/opiekunów prawnych uczniów Szkoły, którego podstawowymi celami są:
  1. pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji statutowych celów i zadań Szkoły,
  2. inicjowanie i prowadzenie wszelkich działań sprzyjających partnerskim kontaktom pomiędzy rodzicami i nauczycielami, opartym na wzajemnym szacunku, otwartości, zaufaniu i wspólnej trosce o dobro uczniów,
  3. występowanie do Dyrektora Szkoły i innych organów Szkoły oraz do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły,
  4. ochrona zbiorowych praw rodziców i zapewnienie im rzeczywistego wpływu na działalność szkoły oraz partnerskiego, podmiotowego traktowania przez pozostałe organy szkoły
 2. Do zadań Rady Rodziców należy realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów oraz pozostałe działania, których zamierzeniem jest dobro społeczności szkolnej, a tym w szczególności:
  1. zatwierdzanie Programu profilaktyczno- wychowawczego szkoły (art.84 ust. 2 pkt. 1 prawo oświatowe,
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
  4. wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy każdego zatrudnionego w szkole nauczyciela (na podstawie art. 6 a ust. 1 pkt 5 Karty Nauczyciela),
  5. sporządzanie i przedstawianie opinii przy dokonywaniu przez Dyrektora oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu – zgodnie z art. 9 c ust. 6 i 7 Karty Nauczyciela
  6. przygotowanie i przeprowadzenie wyboru przedstawiciela rodziców do udziału w pracach komisji konkursowej powoływanej przez organ prowadzący w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły,
  7. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i ustalanie zasad ich wydatkowania,
  8. pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
  9. współpraca ze środowiskiem lokalnym

§ 3
Wybory do Rad Oddziałów i Rady Rodziców

 1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców/opiekunów prawnych jest zebranie rodziców/opiekunów prawnych uczniów danej klasy (oddziału).
  1. Wybory do Rady Oddziałowej są powszechne, równe, tajne i większościowe.
  2. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic/opiekun prawny.
  3. Wybory do Rady Oddziałowej na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym przeprowadza wychowawca oddziału.
  4. Kandydat do Rady Oddziałowej musi wyrazić zgodę na kandydowanie.
  5. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
  6. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejną turę głosowania.
  7. Przewodniczącym Rady Oddziałowej zostaje kandydat z największa liczba głosów, kolejni kandydaci dwaj obejmują funkcje zastępcy przewodniczącego i skarbnika (według liczby uzyskanych głosów).
  8. Z przeprowadzonych wyborów Rada Oddziałowa sporządza protokół, który przewodniczący po podpisaniu przekazuje Przewodniczącemu Rady Rodziców.
 2. Przedstawiciele Rady Oddziałowej (po jednym z każdego oddziału) tworzą Radę Rodziców.
  1. Rada Rodziców na pierwszym zebraniu wybiera skład Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną.
  2. Wybory Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej przeprowadza się w głosowaniu jawnym.
  3. Kandydaci do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.
  4. W głosowaniu jawnym członkowie Rady Rodziców głosują przez podniesienie ręki.
  5. Za wybranych do Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
  6. W przypadku otrzymania przez kandydatów równej największej liczby głosów o wyborze członków Prezydium Rodziców lub Komisji Rewizyjnej rozstrzyga kolejna tura wyborów.
  7. Wybrane Prezydium/Komisja Rewizyjna zbiera się niezwłocznie i konstytuuje się
  8. Zadania dyrektora szkoły podczas wyborów Prezydium Rady Rodziców/Komisji Rewizyjnej:
   1. przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,
   2. przeprowadzenie głosowania,
   3. policzenie głosów i podanie wyników głosowania.
 3. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.
 4. Zebranie ogólne Rady Rodziców podejmuje decyzje w zakresie jej kompetencji i podaje je do wiadomości w drodze uchwały i/lub wpisu do protokołu z posiedzenia.
 5. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym, Dyrektor Szkoły.
 6. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby, z głosem doradczym.

§ 4
Struktura Rady Rodziców

 1. Organem przedstawicielskim i wykonawczym Rady Rodziców jest Prezydium Rady Rodziców, które liczy od 3 do 7 osób.
 2. Organem kontrolującym prawidłowość działania Rady Rodziców jest Komisja Rewizyjna, składająca się z 3 do 5 osób.
 3. Kadencja Prezydium jest równoznaczna z kadencją Rady Rodziców. W razie utraty członkostwa w Prezydium przed upływem kadencji na skutek utraty prawa wybieralności lub rezygnacji, na najbliższym zebraniu Rady przeprowadzane są wybory uzupełniające, na okres do końca kadencji.
 4. Rada może odwołać Prezydium w całości i dokonać wyboru nowego Prezydium w przypadku, gdy do upływu kadencji pozostaje więcej niż 6 miesięcy. W przypadku, gdy do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6 miesięcy –dotychczasowe Prezydium pełnieni obowiązki do końca kadencji.
 5. Rada może odwołać poszczególnych członków Prezydium przed upływem kadencji. Przepis ust.2 stosuje się odpowiednio.
 6. Do momentu wyboru Przewodniczącego pierwsze posiedzenie nowo wybranego Prezydium prowadzi dotychczasowy Przewodniczący albo wyznaczony przez niego, lub – w razie braku wyznaczenia – obecny na zebraniu Rady inny członek dotychczasowego Prezydium.

§ 5
Tryb działania Rady Rodziców

 1. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący (zastępca), z własnej inicjatywy oraz na zgłoszony Przewodniczącemu wniosek 1/3 Rad Oddziałowych lub Dyrektora Szkoły.
 2. Zebranie Rady zwołuje się co najmniej 1 raz na kwartał, w tym pierwsze we wrześniu każdego roku.
 3. O terminie i proponowanym porządku zawiadamia się członków Rady oraz Dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 14 dni przed planowanym terminem zebrania.
 4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w ust.3, może być dokonane nie później na 1 dzień przed terminem zebrania (zebranie nadzwyczajne).
 5. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz dokładnego miejsca planowanego zebrania.
 6. Na wypadek braku quorum (minimalnej frekwencji) we wskazanym terminie zebrania, w zawiadomieniu, o jakim mowa w ust.5, może zostać wyznaczony drugi termin, nawet w tym samym dniu.
 7. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi przewodniczący lub upoważniony przez niego wiceprzewodniczący Rady, przy pomocy Prezydium.
 8. Projekt porządku zebrania Rady może być uzupełniany po otwarciu o propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz na jednym zebraniu.

§ 6

 1. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem ust.2.
 2. Decyzja o rozwiązaniu Rady podejmowana jest w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
 3. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos liczbę głosów „przeciw”. Pomijane są głosy „wstrzymujące”.
 4. Bezwzględna większość głosów jest to taka liczba głosów „za”, która przewyższa co najmniej o jeden głos łączną liczbę głosów „przeciw” i „wstrzymujących się”

§ 7

 1. Decyzje Rady podejmowane są w drodze uchwał.
 2. Decyzje Rady, z zastrzeżeniem ust. 4, są podejmowane w głosowaniu jawnym.
 3. W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.
 4. Decyzje Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.
 5. W głosowaniu tajnym członkowie rady głosują kartami do głosowania przygotowanymi przez osobę prowadzącą zebranie. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna, wybierana spośród członków Rady.
 6. W przypadku niemożności zwołania bezpośredniego posiedzenia Rady Rodziców z uwagi na obowiązujące powszechnie ograniczenia, dopuszcza się podejmowanie uchwał w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (posiedzenia zdalne). Przewodniczący Rady Rodziców organizuje posiedzenia zdalne, dbając o zachowanie bezpieczeństwa i tajemnicy komunikacji. Uchwały podjęte w trakcie posiedzenia zdalnego podlegają obwieszczeniu wszystkim członkom Rady niezwłocznie po jego zakończeniu.

§ 8

 1. Quorum wymagane dla podjęcia uchwały przez Radę wynosi:
  1. co najmniej 50% członków Rady – w pierwszym terminie zebrania
  2. co najmniej 30% członków Rady – w drugim terminie zebrania
 2. Jeżeli pełny skład Rady stanowi liczbę nieparzystą, quorum w pierwszym terminie zebrania oznacza obecność członków Rady przynajmniej równą pierwszej liczbie całkowitej po ½ pełnego składu.

§ 9

 1. Rada dokumentuje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
 2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:
  1. numer, datę i miejsce zebrania, z oznaczeniem terminu zebrania, jeśli zebranie odbywało się w dwóch terminach,
  2. stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
  3. listę obecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym – jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
  4. stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,
  5. zatwierdzony porządek obrad,
  6. przebieg obrad, streszczenie wystąpień i dyskusji oraz przedmiotu zgłoszonych wniosków,
  7. oznaczenie (wskazanie numeru i przedmiotu) oraz treść podjętych uchwał,
  8. podpisy Przewodniczącego i protokolanta.
 3. Uchwały Rady numeruje się cyframi arabskimi. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.
 4. Protokół sporządza Sekretarz Prezydium Rady Rodziców.

§ 10

 1. Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały sporządzane są niezwłocznie w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności:
  a. tytuł uchwały,
  b. podstawę prawną,
  c. tekst uchwały,
  d. podpis Przewodniczącego
 2. Tytuł uchwały składa się z następujących części:
  a. oznaczenia numeru uchwały oraz organu, który ją wydał,
  b. daty podjęcia uchwały,
  c. możliwie najzwięźlejszego określenia przedmiotu uchwały.
 3. Tekst uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb na ustępy i (lub) punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

§ 11

 1. Prezydium wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami.
  W ramach realizacji zadań Prezydium, w szczególności:
  a. pomaga w przygotowaniu projektu porządku zebrania Rady oraz projektów uchwał Rady,
  b. sporządza uchwały Rady,
  c. reprezentuje Radę Rodziców,
  d. bieżąco kieruje pracami Rady,
  e. podejmuje decyzje dotyczące działalności, zakresu i realizacji zadań finansowo- gospodarczych,
  f. składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Radą Rodziców.
 2. Posiedzenie Prezydium Przewodniczący zwołuje co najmniej raz na dwa miesiące.
 3. Z wnioskiem o zwołanie Prezydium może wystąpić Dyrektor Szkoły.

§ 12

 1. Uchwały Prezydium podejmowane są przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych w § 6 i nast.
 2. Uchwały podjęte przez Prezydium są przedstawiane ogólnemu zebraniu Rady Rodziców na najbliższym posiedzeniu.
 3. Posiedzenia Prezydium protokołowane są z zachowaniem zasad określonych dla protokołów Rady Rodziców.
 4. Uchwały Prezydium są numerowane w sposób odrębny od uchwał ogólnego zebrania Rady Rodziców.
 5. Rada może podjąć uchwałę o samorozwiązaniu. Rozwiązanie Rady równoznaczne jest z rozwiązaniem Prezydium, które jednak pełni swoje obowiązki w zakresie dysponowania środkami Funduszu Rady, aż do wyboru następnej Rady.

§ 13

Przewodniczący reprezentuje Radę wobec innych organów, a ponadto:

 1. Kieruje pracą Rady w zakresie i na zasadach ustalonych w Regulaminie,
 2. Kieruje pracą Prezydium, w tym w szczególności:
  a. określa zasady współpracy i zadania pozostałych członków Prezydium,
  b. zwołuje i prowadzi posiedzenia Prezydium,
  c. zwołuje zgromadzenie ogółu rodziców – z inicjatywy własnej lub na wniosek Prezydium, Rady albo Dyrektora.

§ 14

 1. Zadaniem Skarbnika Rady Rodziców jest:
  a. prowadzenie całokształtu działalności kasowo -finansowej Rady
  b. organizowanie wspólnie ze Skarbnikami Rad Oddziałowych wpływów finansowych na działalność Rady,
  c. nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowych dochodów oraz prawidłową, celową i zgodną z przeznaczeniem realizacją wydatków,
  d. nadzór nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji księgowo-finansowej,
  e. sprawdzanie na bieżąco dokumentów i dowodów rachunkowo-kasowych oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,
  f. składanie sprawozdań z działalności finansowej Rady

§ 15

 1. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest:
  1. nadzór nad działalnością poszczególnych ogniw Rady,
  2. dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej Rady,
  3. przeprowadzanie doraźnych kontroli na wniosek przewodniczącego lub skarbnika, bądź na pisemny wniosek podpisany co najmniej przez 10 rodziców i przekazany przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej,
  4. składanie Radzie rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami,
  5. przygotowanie sprawozdania ze swojej działalności i wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium odchodzącej Radzie Rodziców na koniec jej kadencji.
 2. Nie można łączyć funkcji członka Prezydium z funkcją w Komisji Rewizyjnej.

§ 16
Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1, przechowywane są na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez Radę.
 3. Propozycje wysokości dobrowolnej składki rodziców na nowy rok szkolny Rada Rodziców i jej Prezydium ustalają na ostatnim zebraniu w kończącym się roku szkolnym.
 4. Preliminarz wydatków w każdym roku szkolnym Prezydium Rady Rodziców ustala na swoim pierwszym posiedzeniu, uwzględniając wnioski członków Rady Rodziców zgłoszone na pierwszym zebraniu.
 5. Prezydium Rady może postanowić o zmianie struktury wydatków w ciągu roku szkolnego na umotywowany wniosek członków Rady Rodziców.
 6. Wpływy i wydatki środków finansowych podlegają rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowo-księgowymi.
 7. Rada Rodziców może powierzyć odpowiedzialność za prowadzenie prawidłowych rozliczeń księgowych innemu rodzicowi, który posiada kompetencje do zajmowania się finansami.
 8. Komisja rewizyjna czuwa nad prawidłową gospodarką rachunkową Rady Rodziców.
 9. Do 10. czerwca każdego roku przedstawia Radzie Rodziców protokół z kontroli wydatków Rady Rodziców. Wnioski zawarte w protokole stanowią podstawę do udzielenia absolutorium Radzie Rodziców.

§ 17
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
 2. Zmiany Regulaminu mogą być dokonywane przez zebranie ogólne Rady Rodziców, większością 2/3 głosów wszystkich członków Rady.
 3. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity Regulaminu.