Eko-kreatywni

Innowacja „Eko-kreatywni” związana jest z propagowaniem wśród uczniów postawy proekologicznej i pokazanie, że praktyczne działania plastyczne i techniczne umożliwiają wykorzystanie niepotrzebnym materiałów i przedmiotów to tworzenia nowych również użytecznych. Autorem innowacji jest Elżbieta Ostrowska nauczyciel współorganizujący kształcenie integracyjne w klasie integracyjnej – edukacja wczesnoszkolna. Niniejsza innowacja ma wyposażyć uczniów w określone wiadomości, umiejętności i postawy oraz rozbudzić potrzebę dbania o środowisko.

Realizując tę innowację będzie można rozwijać u dzieci całą gamę kompetencji ogólnych takich jak: wiedza, umiejętności zdobywania oraz przyswajania wiedzy. Wprowadzenie tej innowacji, stworzy dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju, pobudzi fantazję i przyczyni się do wzrostu atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły z poszerzeniem oferty edukacyjno – opiekuńczej.

Innowacja ta jest realizowana również na zajęciach w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Świetlicy Socjoterapeutycznej w Lędzinach.