Na czym polega integracja w szkole?

Kształcenie integracyjne polega na organizacji wspólnego kształcenia dzieci i młodzieży zdrowych z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych (niepełnosprawnych ruchowo, niewidzących i niedowidzących, niesłyszących i słabosłyszących, upośledzonych umysłowo, z autyzmem,z niepełnosprawnością sprzężoną).

Korzyści integracji:

 • brak podziału uczniów na pełnosprawnych i niepełnosprawnych,
 • poczucie bezpieczeństwa dla każdego ucznia,
 • dostrzeganie w każdym dziecku zdolności i rozwijanie ich,
 • bliska współpraca z rodzicami,
 • wiara w możliwości dziecka,
 • rozwój tolerancji i akceptacji,
 • wzajemna akceptacja,
 • zanik niezdrowej rywalizacji,
 • rozwój pozytywnych postawy i więzi psychospołeczne tj. tolerancji, życzliwości, chęci niesienia pomocy, ufności, zaradności, wiary w to, że wszyscy ludzie mają takie same prawa,
 • rozwój samodzielności ucznia,
 • poszukiwanie nowych form i metod pracy,
 • dostosowanie wymagań do indywidualnych możliwości dziecka,
 • przezwyciężanie trudności,
 • brak izolacji społecznej,
 • radość „dawania”,
 • przełamanie stereotypów dotyczących podejścia do kształcenia dziecka niepełnosprawnego.

INTEGRACJA W SZKOLE

 1. Uczniowie niepełnosprawni zyskują możliwość nauki w zwykłej szkole, nawiązania przyjaźni ze sprawnymi rówieśnikami, zdobycia doświadczeń w naturalnym środowisku szkolnym, uczą się akceptować swoją inność i radzić sobie z trudnościami codziennego życia. Wspólna przebywanie ze sprawnymi rówieśnikami daje motywację do pokonywania barier.
 2. Sprawni uczniowie zyskują możliwość nauki i zabawy z niepełnosprawnymi rówieśnikami, uczą się akceptacji cudzej i własnej inności, wrażliwości, empatii, sposobów pomocy niepełnosprawnym i dostrzegania w niepełnosprawnych ich zalet
  i walorów. Uczą się od niepełnosprawnych kolegów wytrwałości, cierpliwości, szacunku do życie i poszanowania zdrowia.
 3. Nauczyciele wzbogacają swój warsztat szukając rozwiązań w pracy z uczniem niepełnosprawnym, zdobywają nowe doświadczenia, stają się wrażliwszymi, cierpliwszymi i bardziej wyrozumiałymi ludźmi.
 4. Rodzice uczniów zarówno jednych jak i drugich mają szansę poznania wzajemnie swoich problemów, radości i smutków. Zyskują większą wrażliwość na cudze potrzeby i akceptację cudzej inności.

ORGANIZACJA PRACY W KLASACH INTEGRACYJNYCH:

 1. W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program nauczania szkoły masowej, jak w każdej innej, równoległej klasie, realizuje się tu podstawę programową kształcenia ogólnego. Uczniowie pracują w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki. Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama, jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.
 2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych rozkład tego programu jest odpowiednio przygotowany oraz na bieżąco modyfikowany. W ten sposób realizowane treści są dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci niepełnosprawnych.
 3. W nauczaniu integracyjnym wszyscy uczniowie pracują na lekcji opierając się na tym samym temacie, ale w stopniu zależnym od własnych możliwości intelektualnych, współtworząc tę samą jednostkę lekcyjną.
 4. Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 5. W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów – nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowanie pedagogicznym.
 6. Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają dodatkowe zajęcia. W naszej szkole proces nauczania i wychowania uczniów niepełnosprawnych oraz zdrowych z określonymi dysfunkcjami wspierają następujące formy pracy dydaktycznej:
  • zajęcia rewalidacyjne,
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
  • logopedyczne,
  • zajęcia z pedagogiem, psychologiem.

SYSTEM OCENIANIA W KLASACH INTEGRACYJNYCH:

 1. System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania.
 2. Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.
 3. Oceniając uczniów z orzeczeniami nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

KWALIFIKACJE UCZNIÓW DO KLAS INTEGRACYJNYCH:

 1. Do klas integracyjnych przyjmuje się dzieci zdrowe i niepełnosprawne (na wniosek rodziców, prawnych opiekunów).
 2. Dzieci niepełnosprawne, które chcą uczyć się w klasie integracyjnej, muszą przejść badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i uzyskać orzeczenie Zespołu Orzekającego o potrzebie kształcenia w klasie integracyjnej.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KLASĘ INTEGRACYJNĄ?

Wybór odpowiedniej klasy to niezwykle trudna decyzja dla wszystkich rodziców. Niewątpliwymi zaletami kształcenia integracyjnego są:

 • zaspokojenie indywidualnych potrzeb społecznych i edukacyjnych każdego dziecka,
 • zapewnienie każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i akceptacji,
 • kształtowanie pozytywnych cech osobowości,
 • kształtowanie samodzielności uczniów niepełnosprawnych,
 • przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie,
 • opieka dwóch pedagogów,
 • mała liczebność grupy,
 • kontakt dzieci zdrowych z ich niepełnosprawnymi kolegami wzmacniający poczucie tolerancji dla cudzej odmienności i niedoskonałości.

Rodzice decydujący się na wybór klasy integracyjnej dla swojego dziecka powinni pamiętać, że głównym i najważniejszym celem klasy integracyjnej jest wspólna nauka i zabawa, która uwrażliwia dzieci zdrowe na potrzeby niepełnosprawnych rówieśników, uczy umiejętności akceptacji innych, często odmiennych zachowań i niesienia pomocy w różnych sytuacjach. Wszystkie wartości, jakie uda nam się wpoić w dzieciństwie z pewnością zaowocują w przyszłości.