Porady psychologa

„…naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich”

(Kodeks etyczno-zawodowy psychologa)

Szanowni Rodzice i Opiekunowie.

Moim zadaniem, jako psychologa szkolnego, jest realizacja zadań, wynikających
z rozporządzenia MEN z dnia 09 sierpnia 2017r tj:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów:
a) w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów
b) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły,
c) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W w/w zakresie współpracuję z rodzicami / opiekunami uczniów, z nauczycielami, z innymi specjalistami oraz instytucjami, które działają na rzecz dziecka i rodziny. Udzielam uczniom pomocy w rozwiązywaniu problemów i trudności w nauce. Wspieram ich w radzeniu sobie z emocjami oraz w relacjach społecznych (koleżeńskich i z osobami dorosłymi).

Drogi Rodzicu, jeśli czujesz się w swojej roli przytłoczony, chciałbyś poprawić swoje relacje z dzieckiem lub nie wiesz do jakiego specjalisty udać się ze swoim problemem, wizyta u szkolnego psychologa może okazać się dobrym rozwiązaniem.

Uczniu, jeśli masz jakiś problem, czujesz się niezrozumiały, może samotny …albo chciałbyś z kimś porozmawiać zapraszam Cię do mnie.

Godziny pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2019/2020

Poniedziałek 12.45 – 14.30 ul. Pokoju
Wtorek 11.45 – 13.30 ul. Paderewskiego
Środa 9.00 – 12.30 ul.Pokoju
Czwartek 11.30 – 13.30 ul. Paderewskiego
Piątek 10.45 – 12.15 ul. Paderewskiego

W razie potrzeby spotkania poza ustalonymi godzinami pracy proszę o kontakt z sekretariatem lub za pośrednictwem dziennika elektronicznego.