Stypendia szkolne 2020/2021

Urząd Miasta Lędziny – Wydział Oświaty, Pomocy Społecznej i Zdrowia informuje, iż od 1 września br. można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym na rok szkolny 2020/2021 (do pobrania w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub ze strony internetowej miasta www.ledziny.pl w zakładce: Miasto/Edukacja/Stypendia szkolne, gdzie dostępny jest również Regulamin udzielania pomocy materialnej.

Stypendium szkolne przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Warunkiem uzyskania stypendium jest kryterium dochodowe, które zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej nie może przekroczyć 528,00 zł netto na osobę w rodzinie. Pod uwagę brany jest dochód netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wniosek jest składany, a w sytuacji, gdy dochód ten jest utracony – również z miesiąca składania wniosku.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość wszystkich dochodów rodziny – zaświadczenie albo oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań”.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu Miasta Lędziny (parter) codziennie w godzinach pracy Urzędu:
w terminie do dnia 15 września 2020r.
a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2020r.

Wnioski bez wymaganych załączników oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.