Funkcjonowanie szkoły w czasie zagrożenia epidemicznego

Szkoła jest miejscem publicznym w którym obowiązują procedury opracowane zgodnie w wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zasady obowiązują WSZYSTKICH przebywających na terenie szkoły.

Wyciąg z procedur obowiązujących w szkole

1. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, biegunka. Młodsze dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
2. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Ubrania z poprzedniego dnia mają być uprane lub zdezynfekowane w domu.
3. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden z domowników przebywa na kwarantannie.
4. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans społeczny określony w wytycznych.
5. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie zgodnym z wytycznymi od kolejnego
rodzica z dzieckiem. Rodzic i dziecko musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe.
6. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego znajdującego się w dozowniku przy wejściu głównym do placówki.
7. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż jest to konieczne.
8. Rodzic przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce.
9. Uczeń do szkoły może przynieść tylko przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz
nie może ich pożyczać.
10. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych z materiałów pluszowych lub tkanin.
11. Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum.
12. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
13. Uczeń klas IV – VIII, po zakończonych zajęciach, udaje się bezpośrednio do szatni a następnie do wyjścia głównego w celu opuszczenia budynku szkoły.
14. Jedna grupa uczniów powinna przebywać w wyznaczonej, stałej sali lekcyjnej.
15. Należy zwracać uwagę uczniów na regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po wejściu do sali, przed jedzeniem, po wyjściu z toalety i po powrocie z podwórka.
16. Wykorzystywane podczas zajęć organizowanych w szkole przez ucznia przybory szkolne, pomoce dydaktyczne, materiały piśmiennicze, nie mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia
17. Uczniowie klas młodszych bawią się i pracują w wyznaczonych strefach oraz przy stolikach w stałych miejscach.
18. Po zakończonych lekcjach uczeń swoje pomoce i przybory szkolne zabiera do domu. Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole pomocy.
19. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły.
20. Do szkoły nie są przyjmowani uczniowie, którzy wykazują objawy w momencie przyjścia, jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych.
21. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19 w swoim otoczeniu.

Procedury uzupełniające procedurę zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem COVID-19Pobierz plik