Biblioteka

8maja-dzien-bibliotekarza

Biblioteka zdalnie. Zobacz nasze propozycje zabawy, nauki i relaksu >

Biblioteka

Nasza szkolna biblioteka zmieniła się nie do poznania. Dzięki środkom z budżetu obywatelskiego zostało zmienione całe wyposażenie. Teraz jest jasno i przestronnie.

Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Lędzinach liczy około 9 tys. książek, zbiorów specjalnych i innych dokumentów przydatnych uczniom, nauczycielom oraz rodzicom.

W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek, co oznacza, że czytelnicy mogą sami dokonywać wyboru potrzebnych im książek.

W 2002 roku do kompleksowej obsługi czytelników został zakupiony i zainstalowany program komputerowy MOL2000+. Pozwala on na szybką, łatwą i wydajną pracę biblioteki.

Godziny pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek 8.00 – 15.00
Wtorek 8.00 – 15.00
Środa 8.00 – 15.00
Czwartek 8.00 – 15.00
Piątek 8.00 – 15.00

Koło szachowe

Koło szachowe w bibliotece szkolnej – w każdy czwartek w godzinach 13:30 do 14:30.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 1 W LĘDZINACH

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki  i godzinami otwarcia.
3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
4. Czytelnicy zobowiązani są o dbałość o wypożyczone materiały.
5. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki lub czasopisma na okres jednego miesiąca. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczeń, a także przedłużyć termin zwrotu wypożyczonych książek.
6. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
7. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innych materiałów, czytelnik zobowiązany jest zwrócić taką samą pozycję lub inną, wskazaną przez bibliotekarza.
8. Książki są wypożyczane na okres ferii zimowych, świątecznych i letnich.
9. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.
10. W bibliotece obowiązuje cisza.
11. Biblioteka szkolna prowadzi działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną: wycieczki edukacyjne, spotkania i imprezy czytelnicze.
12. Biblioteka szkolna prowadzi działania promujące czytelnictwo oraz indywidualne zainteresowania uczniów: poradnictwo w wyborach czytelniczych, pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów, olimpiad
13. Biblioteka szkolna  współpracuje z uczniami, rodzicami, nauczycielami oraz Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Przedszkolem nr 1 oraz innymi bibliotekami szkolnymi (udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych, współdziałanie w tworzeniu warsztatu informacyjnego, zgłaszania propozycji dotyczących gromadzenia zbiorów, współudział w organizacji imprez szkolnych, konkursów, organizowanie imprez w środowisku lokalnym, wypożyczanie książek zainteresowanym rodzicom, zajęcia dla przedszkolaków, udział w spotkaniach z pisarzami, udział w konkursach poetyckich i plastycznych
14. Biblioteka szkolna tworzy warunki do poszukiwania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektownego posługiwania się technologią informacyjną (wzbogacanie zbiorów biblioteki o najnowsze pozycje książkowe i źródła medialne, korzystanie z katalogów komputerowych, możliwość wglądu do karty czytelnika, drukowania)

Regulamin Czytelni

1. Czytelnia czynna jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.  
2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
3. Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia i odzieży wierzchniej do czytelni.
4. Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
5. Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.
6. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu czytelni mogą być wyproszeni z czytelni.
7. Czytelnik odpowiada za książki, czasopisma i inne dokumenty, z których korzysta.

Regulamin korzystania ze sprzętu komputerowego w ICIM

1. Centrum czynne jest w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela-bibliotekarza.
3. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu.
4. Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.
5. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z ICIM czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
6. Nie wolno wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych, zapisywać dokumentów na twardym dysku.
7. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych (włączać i rozłączać kabli zasilających).
8. Wprowadzanie do komputera własnych dyskietek, płyt CD-ROM, DVD może odbywać się tylko za wiedzą i zgodą nauczyciela-bibliotekarza.
9. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.
10. Za mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada użytkownik